» Vše o osvětlení

Interiérové osvětlení

Návrh interiérového osvětlení vychází legislativně z NV 361/2007. Podrobně jsou podmínky pro různé typy činností specifikovány ČSN EN 12464-1. Osvětlení musí splňovat hygienická (intenzita, rovnoměrnost, omezení oslnění), technická (krytí, provozní náklady, udržovatelnost atd.) i estetická kritéria.

Nouzové osvětlení

Podmínky pro návrh nouzového osvětlení jsou dány především ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 a požárnímu předpisy. Soustava nouzového osvětlení musí zajišťovat přiměřené osvětlení únikových cest, větších prostorů s možnou koncentrací lidí (tzv. protipanické osvětlení) a osvětlení prostorů s vysokým rizikem (např. v průmyslu) a rovněž umožnit orientaci a snadné nalezení únikového východu z ohroženého prostoru.

Exteriérové osvětlení

Požadavky pro návrh exteriérového osvětlení jsou specifikovány souborem norem ČSN EN 13201 (veřejné osvětlení), resp. ČSN EN 12464-2 (Venkovní pracovní prostory). Posuzuje se především intenzita osvětlení (u komunikací vyšších tříd jas povrchu), rovnoměrnost a činitel oslnění GR, samozřejmě s ohledem na hospodárnost osvětlovací soustavy. Samostatnou kapitolou je iluminace různých architektonických objektů, kde jsou v první řadě těžko definovatelná estetická kritéria. Osvětlený objekt by měl přitahovat pozornost a „líbit se“. K tomuto cíli je zpravidla možno dospět použitím různých prostředků.

Denní osvětlení

Návrh denního osvětlení by měl být nedílnou součástí stavebního řešení každého objektu určeného pro trvalou práci, výuku nebo obývání. Požadavky na množství a kvalitu denního světla jsou specifikovány souborem norem ČSN 73 0580. Dimenzování osvětlovacích otvorů (okna, světlíky, případně moderní vnitřně zrcadlené „trubicové“ světlovody) závisí nejen na účelu a stavebních rozměrech příslušné místnosti, ale rovněž musí brát v úvahu stínění okolní zástavbou (a to nejen současnou ale i případnou budoucí, v souladu s předpokládaným rozvojem dané lokality). Výpočet se může týkat jak nového objektu, tak stávajícího objektu v případě zhoršování stavu blízkou novou výstavbou.

Proslunění

Výpočet proslunění se vztahuje pouze k obytným objektům a případně sousedícím plochám určeným pro rekreaci obyvatel. Podmínky jsou stanoveny ČSN 73 4301. Splnění podmínek se hodnotí vždy za celou obytnou jednotku, protože s ohledem na orientaci ke světovým stranám nemohou být všechny obytné místnosti prosluněny. Velkou roli zde hraje okolní zástavba a právě orientace ke světovým stranám. Posudek se opět může týkat jak nové výstavby, tak stávajících objektů, v jejichž blízkosti se plánuje nová výstavba.

Měření osvětlení

Měření osvětlení bývá součástí požadované dokumentace pro kolaudační řízení u komerčních objektů ale může mít velkou hodnotu pro uživatele v řadě dalších případů (rekonstrukce, změna užívání, posouzení kvality stávajících osvětlovacích soustav s ohledem na vykonávanou činnost, stížnosti zaměstnanců, hospodárnost atd.). Pravidelně se účastníme mezilaboratorních porovnávacích měření osvětlení organizovaných ZÚ v Ostravě a nabízíme certifikované měření intenzity osvětlení ve všech typech prostorů.

Regulace osvětlení

Regulace osvětlení umožňuje dosáhnout významných úspor elektrické energie, jednak primárně v provozu vlastní osvětlovací soustavy, ale i sekundárně, v případě potřeby dochlazování řízených prostorů. Regulace osvětlení může být plynulá (vyšší pořizovací náklady, vhodné pouze pro zářivková svítidla), nebo skoková (spínáním světelných okruhů nebo fází v závislosti na naměřené hodnotě přirozeného osvětlení). Nabízíme návrh, dodávku a servis systémů řízení Krieger Lichtsteuerungen a Luxmate.